Přehled činností společnosti

Projektová činnost
Společnost zabezpečuje kompletní dodávky všech stupňů předprojektové a projektové dokumentace staveb včetně speciálních částí dokumentace:
- technické studie proveditelnosti staveb
- dokumetace posouzení vlivu stavby na životní prostředí
- architektonické a dispoziční řešení studie staveb objektů
- dokumentace k vydání územního rozhodnutí
- dokumentace k vydání stavebních a dalších speciálních povolení
- realizační dokumentace staveb
- výrobní dokumentace objektů
- dokumentace skutečného provedení staveb
- stavebně statický průzkum
- projekty požární ochrany
- geodetické zaměření
- geologické práce
- radonové průzkumy
- rozpočty
Speciální části projektů jsou zajišťovány jako subdodávky

Inženýrská činnost

Společnost zabezpečuje následující komplexní činnosti v procesu přípravy a realizace staveb:
-  poradenské služby technického charakteru ve stavebnictví a architektuře
- poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení    přípravy a realizace staveb
- posuzování vlivů připravovaných staveb na životní prostředí- poskytování odborné   pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace    staveb
- technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru včetně provádění   příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem    projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb
-  autorský dozor projektanta
- projednání investičního záměru s dotčenými orgány státní správy, zajištění vydání    příslušných stanovisek, povolení, rozhodnutí a souhlasů příslušnými orgány státní správy